Променливи за изследване: Определение, видове, характеристики и примери

изследователска променлива

Изследователските променливи са важен компонент в изследването. Променливите са това, което изследователят определя, за да получи допълнителна информация.

На практика обаче все още има много хора, които не разбират какво означава тази променлива. Ето защо ще обсъдим променливите на изследването, започвайки от тяхното определение, видове и характеристики.

Определение на променливите за изследване

"Като цяло променлива означава нещо, което може да се променя, варира и варира."

Трябва да сте провеждали практически дейности по време на училище. Тази практическа дейност обикновено има за цел да определи връзката между един от параметрите на причината и следствието.

Един лесен пример е практикум за определяне на връзката между напрежението и яркостта на лампата. Когато увеличите напрежението, инсталираните светлини ще светнат по-ярко.

По принцип практикумът, който сте провели, трябва да има променливи за изследване. Както в практикума, връзката между напрежението и яркостта на лампата. Без да осъзнаваме, напрежението и яркостта на самите лампи са основните променливи на изследването.

Видове изследователски променливи

изследователска променлива

Както знаем, има различни променливи, които могат да повлияят на резултатите от проведеното изследване.

Следователно, за да се улесни класификацията на променливите, те могат да бъдат разделени на различни видове въз основа на връзката, естеството, спешността, скалата на измерване и появата на времето за измерване.

1. Връзката между променливите

Въз основа на връзката променливите се класифицират в три типа, а именно независими променливи, зависими променливи и контролни променливи:

 • Независим е тип променлива, която причинява промени в други променливи. Пример за независима променлива е напрежението, както в предишния пример.

 • Обвързването е тип променлива, която се влияе от промени в независимата променлива. Както в предишния случай, зависимата променлива е яркостта на лампата.

 • Контролът е вид променлива, която може да бъде контролирана или контролирана от изследователя. Както в предишния пример, управляващата променлива е напрежение, тъй като напрежението може да се регулира съответно.
Прочетете също: Процесът на образуване на урина при хората (заедно със снимки и обяснения)

2. Променливи свойства

Освен че се класифицират въз основа на връзката им, променливите могат да бъдат класифицирани и според естеството си. Като цяло променливите се класифицират на две според тяхното естество, а именно статични и динамични променливи.

 • Статичната променлива е тип променлива, която не може да промени стойността, състоянието си или дори характеристиките си. В горния пример статичната променлива е натоварването или съпротивлението на самата лампа.

 • Динамичните променливи са обратното на статичните променливи, при които техните стойности, условия или характеристики могат да се променят. Например в предишния случай бихме могли да класифицираме тока и яркостта на лампата като динамични променливи.

3. Фактическа неотложност

Съдейки по фактическата спешност, променливите могат да бъдат разделени на концептуални променливи и фактически променливи. Концептуалните променливи са променливи, които не са ясно видими или са в съответствие с факти, например мотивация, интереси, таланти и изпълнение.

Междувременно фактическите променливи са променливи, които могат да се видят ясно, например напрежение, ток, гени, възраст и т.н.

4. Измервателна скала

Освен трите предишни фактора, скалата за измерване също така е основа за класифициране на видовете променливи. Според вида на измервателната скала променливите могат да бъдат разделени на четири, а именно:

 • Номинал е тип променлива, която може да бъде групирана поотделно или дискретно. Примери за това са пол, религия, регион.

 • Ordinal е вид променлива, която има разлики, нива или последователности и няма същата разлика. Пример е класирането в клас въз основа на различни резултати.

 • Интервалът е от същия тип променлива като редовния, но има същата разлика. Пример е интервалът на резултатите от обучението, обозначен с буквите ABCD и E.

 • Съотношението е променлива, която е подобна на интервал, но може да бъде сравнена. Пример за това е телесното тегло, човек с тегло 40 кг е половината от човек с тегло 80 кг.
Прочетете също: Пълна тригонометрична таблица Sin Cos Tan (Всички ъгли) + Как да го разберем [2020]

5. Измерване на времето за поява

Въз основа на времето на измерване променливите могат да бъдат разделени на два типа, а именно максималистични променливи и типични променливи.

 • Променлива Максимум е променлива в процеса на събиране на данни, има насърчение за респондента. Примери за това са креативност, талант и постижения.

 • Типичните променливи са типове променливи, при които процесът на събиране на данни не е придружен от насърчение за респондента. Примери за това са интереси, личност, отношение към определени неща.

По този начин дискусията на изследователските променливи. Надяваме се, че може да бъде полезно за всички вас.