Оценка: Определение, цел, функция и етапи

оценката е

Оценката е измерване и подобряване на дадена дейност, като сравняване на резултатите от дейностите и тяхното анализиране.

Оценяването често се извършва в определена организация, компания или общност след извършване на дейност за подобряване на качеството и качеството.

Следва общ преглед на оценката, включително дефиниция, цел, функция и етапи.

Определение за оценка

оценката е

Идеята за оценка може да бъде обяснена на език или буквално. На езика оценката идва от английската дума „оценка“, което означава оценка или оценка. Междувременно буквално оценяването е процес на определяне на стойността за вещ или предмет въз основа на определени препратки за постигане на определени цели.

Провеждат се оценки за събиране и комбиниране на данни със стандартни цели, които трябва да бъдат постигнати, така че те да могат да бъдат използвани като основа за вземане на решения.

От гледна точка на компанията, оценката е процес на измерване на ефективността на стратегиите, прилагани за постигане на целите на компанията. Резултатите от следващата оценка ще бъдат използвани като допълнителен анализ на програмата.

Определение на оценката според експерти

оценката е

Експертите имат теоретично разбиране за оценката. Има няколко версии на определението за оценка според експерти:

1. Суджионо

Оценката е тълкуване или тълкуване, което идва от количествени данни, според собственото му разбиране, количественото е резултат от измерването.

2. Stufflebeam et al

Оценяването е процес на получаване, очертаване и предоставяне на полезна информация за алтернативни решения за съдене. Тоест, оценката е процес, който описва, получава и предоставя полезна информация и алтернативни решения.

3. Уортен и Сандърс

Оценката търси нещо ценно. Нещо ценно може да бъде под формата на програма или информация, производство и алтернативни процедури. Оценката не е нещо ново в човешкия живот, защото винаги съпътства живота на човека.

4. Пурванто

Определението за оценка, в широк план, може да се каже, че приписването на стойност на определени качества. Освен това оценката може да се разглежда и като процес на планиране, получаване и предоставяне на информация, необходима за вземане на алтернативни решения.

Прочетете също: Социална промяна: определение, теория, примери и дискусия

5. Rooijackers Ad

Определението за оценка като процес или усилие за определяне на стойността. По-специално, оценката или оценката също се определят като процес на класиране, базиран на количествени данни за измерване за целите на вземането на решения.

Цел на оценката

В рамките на организация, компания и други структурни дейности оценяващите дейности се провеждат няколко пъти. Това е неделимо от целта на самата оценка.

Следват някои от целите за провеждане на оценъчни дейности:

  1. Познаване нивото на разбиране и владеене на човек в дискусия или компетентност.
  2. Намиране на нечии затруднения в дадена дейност, така че да се проведе оценка, за да се решат проблемите и трудностите, с които се сблъсква дадена дейност.
  3. Разберете нивото на ефективност на метод, метод или ресурс, участващи в дадена дейност.
  4. Оценката действа като обратна връзка за подобряване на дадена дейност, така че тя да може да се използва като ориентир в по-нататъшни дейности.

Функция за оценка

Съществуването на окончателния доклад е неделимо от процеса на оценка. Следователно оценяването има различни функции, както следва:

1. Функцията за измерване на успеха

Измерването на успеха на дадена дейност или програма е най-важната функция за оценка. Измерването на нивото на успех се извършва върху различни компоненти, включително използваните методи, използването на съоръжения и постигането на целите.

2. Функция за избор

Чрез селективната функция, оценъчните дейности могат да се използват за избор на човек, метод или инструмент съгласно предварително определени стандарти. Пример за това е да се реши дали някой е годен за работа, повишение и т.н.

3. Диагностична функция

Оценката може да се използва и за определяне на силните и слабите страни на човек или инструмент в определена компетентност. Пример за диагностичната функция на оценяваща дейност е да се открият силните и слабите страни на ученика по предмета, който той изучава.

4. Функция за разположение

Процесът на оценка функционира, за да открие най-добрата позиция за човек според неговите възможности и възможности. Чрез оценка, ръководството на компанията може да постави всеки служител в най-подходящата позиция, така че да постигне оптимално представяне.

Етапи на оценка

Оценяването има няколко етапа, които се нуждаят от внимание. Очаква се крайният резултат от оценката да може да се използва като подобрение в бъдещето на дадено събитие. Следват етапите на оценяване, които трябва да се вземат предвид при извършване на оценка.

Прочетете също: История и процес на формиране на световните острови [ПЪЛНО]

1. Какво се оценява

Крайният резултат от дадена дейност или работна програма винаги е свързан с оценката. Следователно преди оценката трябва да е ясно какви важни моменти трябва да бъдат оценени.

2. Проектиране на дейности по оценка

Като работна програма, когато искате да извършвате дейности по оценяване, най-добре е първо да определите дизайна на оценъчната дейност. Това ще улесни процеса на оценяване. В допълнение към избягването на разговор извън темата , дизайнът на оценяващата дейност ще създаде интензивна дискусия по време на оценяващата дейност.

Нещата като какъв вид дизайн на оценката ще бъде извършен, така че какви данни са необходими, през какви етапи на работа съм преминал и кой участва и какво се произвежда, трябва да са ясни преди извършването на тази дейност за оценка.

3. Събиране на данни за оценка

След като се определи дизайнът на оценъчната дейност, следващият е процесът на събиране на данните, необходими по време на оценъчната дейност. С процеса на събиране на данни, процесът на оценка ще протича по-ефективно и ефективно.

4. Анализ и обработка на данни

Ако данните, необходими по време на процеса на оценка, са събрани, следващата стъпка е да се анализират получените данни. След това събраните данни се обработват и групират, така че да е лесно в процеса на анализ, така че да се получи окончателен резултат според фактите от данните. След това резултатите от анализа на данните бяха сравнени с първоначалните очаквания или планове за дейности.

5. Отчитане на резултатите от оценката

Като окончателен процес в дадена дейност, оценката завършва с доклад за резултатите от оценяващата дейност. Това е важно, тъй като окончателният доклад ще бъде използван като документ от заинтересованите страни. Следователно резултатите от оценката трябва да бъдат коментирани в писмена форма, за да могат да се използват правилно.


По този начин обяснението, свързано с оценката, включва дефиницията, целта, функцията и етапите в нея. Може да е полезно.