Тригонометрични производни формули: пълна дискусия и примери

тригонометрични производни формули

Тригонометричните производни формули съдържат производни уравнения, включващи тригонометрични функции като sin, cos, tan, cot, sec и други тригонометрични функции. Повече за формулата за тригонометрични производни е както следва.

Кой смята, че тригонометрията е трудна? И мислите, че производното е трудно? Е, сега, какво ще стане, ако тригонометрията и деривацията се обединят? Автоматично или не.

Не, не, този път ще обсъдим обединението на двете неща, което обикновено се нарича тригонометрично производно .

Производно на тригонометрични функции е математически процес за намиране на производната на тригонометрична функция или скоростта на промяна, свързана с променлива.

Например производната f (x) се записва като f '(a), което означава скоростта на промяна на функцията в точка a. Често използваните тригонометрични функции са sin x, cos x, tan x.

Производно на тригонометричната функция

Производната на тригонометричната функция се получава от границата на тригоната функция. Тъй като производната е специална форма на лимит.

Въз основа на това, производната формулировка на тригонометричната функция се получава, както следва:

тригонометрични производни формули

А. Разширяване на формулата за производни триг функции I

Ако u е функция, която може да бъде получена по отношение на x , където u 'е производната на u по отношение на x , тогава формулата за производната ще бъде:

Б. Разширяване на производни формули за тригонометрични функции II

Да предположим, че тригонометричната ъглова променлива (ax + b ), където a и b са реални числа с a ≠ 0 , тогава производната на тригонометричната функция е,

тригонометрични производни формули

В. Производни функции

Следващата таблица на формули за производни функции

тригонометрични производни формули

Пример за производни тригови функции

1. Намерете производната y = cosx ^ 2

Решение:

Например:

тригонометрични производни формули

така че

тригонометрични производни формули

2. Намерете производната y = sec (1/2 x)

Решение: 

Например:

така че

3. Определете производната y = tan (2x + 1)

Решение:

Например:

Така че

тригонометрични производни формули

4. Намерете производната y = sin 7 (4x-3)

Решение:

Например:

тригонометрични производни формули

Така че

Всички производни на тригонометричната функция на окръжността могат да бъдат намерени с помощта на производни   sin (x)   и  cos (x) . Междувременно търсенето на производната на обратната тригонометрична функция изисква неявни диференциали и обикновени тригонометрични функции. 

Прочетете също: Примери за правни норми в училища, домове и общности

По този начин обяснение на производната на тригонометрични функции, надяваме се това да е полезно и да се видим в следващата дискусия.

Ако има неща, които все още са неясни или други въпроси, свързани с производната на тригонометрични функции, изпратете ги в колоната за коментари. Cheriooo ~