Уравнение за абсолютна стойност (Пълно обяснение и примерен проблем)

Абсолютната стойност в смятането е много полезна за решаване на различни математически задачи, както в уравнения, така и в неравенства. По-долу е дадено пълно обяснение на абсолютните стойности и примерни въпроси.

Определение на абсолютната стойност

Всички числа имат своите съответни абсолютни стойности. Всички абсолютни числа са положителни, така че абсолютните бройни стойности на числата с един и същ номер, но разликата между положителните (+) и отрицателните (-) нотации ще имат един и същ абсолютен брой.

Ако x е член на реално число, тогава абсолютната стойност се записва като | x | и се определя, както следва:

"Абсолютната стойност е число със същата стойност на дължина или разстояние от началото или нулева точка в координатите."

Може да се тълкува, че абсолютната стойност на 5 е дължината или разстоянието от точка 0 до точка 5 или (-5).

Абсолютните стойности на (-9) и 9 са 9. Абсолютните стойности на 0 са 0 и т.н. Нилаа

Абсолютно ще го разбера, като разгледам следната снимка:

На горната снимка може да се разбере, че стойността на | 5 | е разстоянието на точка 5 от числото 0, а именно 5, и | -5 | точковото разстояние (-5) от число 0 е 5.

Ако | x | представлява разстоянието от точката x до 0, тогава | xa | е разстоянието от точка x до точка a. Например, когато се изразява разстоянието от точка 5 до точка 2, може да се запише като | 5-2 | = 3

По принцип може да се твърди, че разстоянието x до a може да се запише с обозначението | xa | или | брадва |

Дефиниция на абсолютна стойност

Например разстоянието на число до точка 3 е на стойност 7, както следва:

Примери за използване на абсолютни стойности

Ако е описано в алгебричното уравнение | x-3 | = 7, то може да бъде решено по следния начин:

Прочетете още: Измерване на земетресения с логаритми Абсолютната стойност на проблема

Не забравяйте, че | x-3 | е разстоянието на числото x до точка 3, където | x-3 | = 7 е разстоянието на числото x до точка 3 за 7 единици.

Свойства на абсолютната стойност

В операциите за уравнение на абсолютно число има свойства на абсолютното число, които могат да помогнат за решаването на уравненията на абсолютното число.

Следват свойствата на абсолютните числа като цяло в уравненията на абсолютната стойност:

Свойствата на абсолютната стойност на неравенството:

Формула за абсолютна стойност

Примери за проблеми с уравнението на абсолютната стойност

Примерен проблем 1

Каква е абсолютната стойност на уравнението | 10-3 |?

Отговор:

| 10-3 | = | 7 | = 7

Примерен проблем 2

Какъв е резултатът от x за уравнението за абсолютната стойност | x-6 | = 10?

Отговор:

За да се реши това уравнение, има два възможни резултата за абсолютни числа

| x-6 | = 10

Първо решение:

x-6 = 10

x = 16

второ решение:

x - 6 = -10

x = -4

И така, отговорът на това уравнение е 16 или (-4)

Примерен проблем 3

Решете и изчислете x стойността в следващото уравнение

–3 | x - 7 | + 2 = –13

Отговор:

–3 | x - 7 | + 2 = –13

–3 | x - 7 | = –13 - 2

–3 | x - 7 | = –15

| x - 7 | = –15 / –3

| x - 7 | = 5

Готово до решението по-горе, тогава x стойността има две стойности

x - 7 = 5

x = 12

или

x - 7 = - 5

x = 2

така че крайната стойност x е 12 или 2

Примерен проблем 4

Решете следното уравнение и каква е стойността x

| 7 - 2x | - 11 = 14

Отговор:

| 7 - 2x | - 11 = 14

| 7 - 2x | = 14 + 11

| 7 - 2x | = 25

След завършване на горното уравнение, числата за абсолютната стойност на x са както следва

7 - 2x = 25

2x = - 18

x = - 9

или

7 - 2x = - 25

2x = 32

x = 16

Така че крайната стойност x е (- 9) или 16

Примерен проблем 5

Намерете решението на следното уравнение за абсолютна стойност:

| 4x - 2 | = | x + 7 |

Отговор:

За да разрешите горното уравнение, използвайте две възможни решения, а именно:

Също така прочетете: Грешки при четенето на статистическите резултати от проучването за избор на кандидат за президент

4x - 2 = x + 7

x = 3

или

4x - 2 = - (x + 7)

x = - 1

Така че решението за уравнението | 4x - 2 | = | x + 7 | е x = 3 или x = - 1

Примерен проблем 6

Определете решението на следното уравнение за абсолютна стойност:

| 3x + 2 | ² + | 3x + 2 | - 2 = 0

Каква е стойността на x?

Отговор:

Опростяване: | 3x + 2 | = p

тогава

| 3x + 2 | ² + | 3x + 2 | -2 = 0

p² + p - 2 = 0

(p + 2) (p - 1) = 0

p + 2 = 0

p = - 2 (абсолютната стойност не е отрицателна)

или

p - 1 = 0

p = 1

| 3x + 2 | = 1

До решението по-горе има 2 възможни отговора за x, а именно:

3x + 2 = 1

3x = 1 - 2

3x = - 1

x = - 1/3

или

- (3x + 2) = 1

3x + 2 = - 1

3x = - 1 - 2

3x = - 3

x = - 1

Така че решението на уравнението е x = - 1/3 или x = - 1


Справка: Абсолютна стойност - математиката е забавна